دوفصلنامه «فقه حکومتی» بر اساس مصوبه جلسه 87 مورخ 1396/10/20 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه موفق به کسب رتبه علمی-ترویجی گردید.

 این نشریه تحت اشراف موسسه مطالعاتی صراط مبین است.

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1399 

4. واکاوی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت فقیه

صفحه 79-107

علی نصرتی؛ محمدحسن قاسمی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی


بانک ها و نمایه نامه ها