دوفصلنامه «فقه حکومتی» بر اساس مصوبه جلسه 87 مورخ 1396/10/20 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه موفق به کسب رتبه علمی-ترویجی گردید.

 این نشریه تحت اشراف موسسه مطالعاتی صراط مبین است.

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، آذر 1399 

واکاوی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت فقیه

صفحه 79-107

علی نصرتی؛ محمدحسن قاسمی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
محمد جواد ارسطا

موسس مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی مدیر وب سایت هیات تحریریه تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها