دوفصلنامه «فقه حکومتی» بر اساس مصوبه جلسه 87 مورخ 1396/10/20 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه موفق به کسب رتبه علمی-ترویجی گردید.

 این نشریه تحت اشراف موسسه مطالعاتی صراط مبین است.

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398 

2. حکم فرار نظامیان از جهاد در راهبرد دفاعی اسلام

صفحه 35-60

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی؛ حسین حقیقت پور


بانک ها و نمایه نامه ها