اعضای هیات تحریریه

موسس

محمدتقی دشتی

استادیار حقوق عمومی مدیرعامل مرکز پژوهشی مبنا

t_d_dashtyyahoo.com
02532906404

مدیر مسئول

حسین جوان آراسته

حقوق عمومی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

javanarasteh.ir/
hoarastehgmail.com

سردبیر

حسین جوان آراسته

حقوق عمومی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

javanarasteh.ir/
hoarastehgmail.com

مدیر اجرایی

محمد قرائتی ستوده

کارشناس ارشد علوم سیاسی معاون اجرایی مرکز پژوهشی مبنا

gheraatismhi.ir

دبیر تخصصی اجرایی

وحید بهرامی

دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه

parvaz5agmail.com

هیات تحریریه تخصصی

محمد جواد ارسطا

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

mjarastaut.ac.ir

ابوالقاسم علیدوست

فقه و اصول دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

salsabeal.ir
aalidoustyahoo.com

محسن اسماعیلی

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

esmaeili1344ut.ac.ir

سیدسجاد ایزدهی

فقه سیاسی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

sajjadizadyyahoo.com

حمیدرضا شاکرین

فلسفه و کلام دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

shakerinhgmail.com

سید جواد ورعی

فقه و اصول دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.varaei.com
jvarairihu.ac.ir

محمدمهدی مقدادی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه مفید

mmeghdadimgmail.com

ابراهیم موسی زاده

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

e.mousazadehut.ac.ir

مدیر وب سایت

امین حجتی

مسئول فناوری اطلاعات مرکز پژوهشی مبنا

amin.moo14chmail.ir