نمایه نویسندگان

ا

 • ارسطا، محمد جواد نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 7-30]
 • ارسطا، محمد جواد زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-20]
 • ارسطا، محمد جواد نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 105-126]
 • ایزدهی، سید سجاد ولایت بر بدن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 101-128]
 • ایزدهی، سید سجاد ظرفیّت‌سنجی امکان به‌کارگیری پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 7-28]
 • اسماعیلی، محسن حق بر امنیت و همگانی بودن آن [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 7-22]

ب

 • بهادری جهرمی، علی مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟ [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 27-50]

پ

 • پروین، خیرالله مجلس شورای اسلامی، مجلس برنامه‌ریز یا مجلس قانون‌گذار در قیاس با نظامی‌‌‌های ریاستی – پارلمانی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 29-50]

ج

 • جلیلی مراد، آیت الله دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • جوان آراسته، حسین بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 49-74]
 • جوان آراسته، حسین میزان انطباق نظام‌های پارلمانی، ریاستی و نیمه‌ریاستی با نظام ولایی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 51-72]

ح

خ

 • خاکی، امید نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 105-126]

د

 • دادمرزی، سید مهدی ملاحظاتی بر تأثیر «سیاست‌های کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی 1395» [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 127-151]
 • دشتی، محمد تقی حق دین داری و رابطه آن با مردم سالاری دینی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 53-80]

ر

 • رجایی، فاطمه بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 36-52]
 • رشیدی، احمد حکومت دینی و دموکراسی ( بررسی آراء و اندیشه های دکتر محمد مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی) [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 25-48]

س

 • سیدباقری، سیدکاظم سازوکارهای تأمین امنیت روانی در فقه سیاسی [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 23-28]
 • سیدباقری، کاظم انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 75-100]
 • سرلک، علی محمد چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 79-104]
 • سعیدی صابر، احسان بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 49-74]
 • سیفی، محمد مهدی مجلس شورای اسلامی، مجلس برنامه‌ریز یا مجلس قانون‌گذار در قیاس با نظامی‌‌‌های ریاستی – پارلمانی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 29-50]

ص

 • صادقیان، حسن استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 72-87]
 • صرامی، سیف الله ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟ [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 49-72]

ع

غ

 • غمامی، محمد مهدی واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام» [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 73-94]

ف

 • فاضلی، میرزاحسین پاسخ به پرسش‌های اصلی مکاتب امنیتی از منظر فقه با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 95-117]
 • فتاحی زفرقندی، علی مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟ [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 27-50]
 • فراتی، عبدالوهاب حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 81-104]
 • فقیهی، سیده فاطمه نسبت سنجی مفهوم آزادی و اخلاق در حکومت دینی با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 50-71]

ق

ک

 • کرمی، حامد وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت‌فقیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 105-121]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمه‌ریاستی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 73-98]

ل

 • لک زایی، نجف استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 72-87]
 • لک زایی، نجف پاسخ به پرسش‌های اصلی مکاتب امنیتی از منظر فقه با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 95-117]

م

 • مختاری، جمال حکومت دینی و دموکراسی ( بررسی آراء و اندیشه های دکتر محمد مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی) [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 25-48]
 • مستقیمی، مهدیه سادات تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکید بر آموزههای قـرآنی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 88-113]
 • مشهدی، علی دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • مشهدی، علی الگویِ پارلمانیِ عقلانی‌شده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 99-120]
 • منصوری بروجنی، محمد ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردم‌سالاری دینی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 129-164]
 • موسی زاده، ابراهیم تحلیل فقهی-حقوقی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 121-144]

ن

 • نقوی، فاطمه سادات نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-78]
 • نیکونهاد، حامد نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-78]

و

ه