دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395 
2. جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

صفحه 30-49

سید احمد حبیب نژاد؛ علی اکبر عبدالاحدی مقدم