نویسنده = نجف لک زایی
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ به پرسش‌های اصلی مکاتب امنیتی از منظر فقه با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-117

نجف لک زایی؛ میرزاحسین فاضلی


2. استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 72-87

حسن صادقیان؛ نجف لک زایی