کلیدواژه‌ها = مشروعیت
واکاوی فقهی مشروعیت قیام امام حسین (ع) از منظر اهل سنت

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 83-106

عبدالرحمن نجفی عمران


پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 99-124

حسین کریمی


مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟

دوره 2، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 27-50

علی فتاحی زفرقندی؛ علی بهادری جهرمی


نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 51-78

حامد نیکونهاد؛ فاطمه سادات نقوی