راهنمای نویسندگان

شیوه نامه پیشنهادی برای مجله فقه حکومتی

 

نکاتی که نویسندگان محترم باید قبل از ارسال مقاله مورد توجه قرار دهند:

 

الف. رعایت ساختار علمی

  1. مقاله باید دارای عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه، داده های تحقیق و مباحث تفصیلی، نتیجه­گیری و فهرست منابع (به ترتیب حروف الفبا) باشد.
  2. مقاله باید دارای نوآوری، تحلیلی و نتیجة کاوش­های نویسنده باشد.

 

ب. شرایط نگارش

  1. مقاله باید از نظر نگارش، ساختاری محکم و استوار داشته و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.
  2. عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد.
  3. چکیده مقاله حداکثر در 250 کلمه تهیه شود.
  4. واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه) در انتهای چکیده آورده شود.
  5. مقاله قبلاً چاپ نشده باشد.
  6. توضیحات و معادل­های لاتین واژه­ها و اصطلاحات علمی، با شماره­گذاری در پاورقی ذکر شود.
  7. نام مؤلف یا مؤلفان همراه با درجه علمی، نشانی محل کار، شماره تلفن و پست الکترونیکی ذکر شود.

 

 

ج. شیوة استنادهی: شیوة استناددهی APA می­باشد:

 

ارجاع در متن:

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارد

 (ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ، ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارد

در اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﻦ 2 ﺗﺎ 5 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در ﻣﺘﻦ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﻮد. در ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ، اﻣﺎ در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮان از (و ﻫﻤﮑﺎران) در ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن 1000 ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎم ﺗﮏﺗﮏ آنﻫﺎ ذﮐﺮ ﮔﺮدد.

 

ﻧﮑﺘﻪ: اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ دارای 6 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺘﻦ از ﮐﻠﻤﻪ "و ﻫﻤﮑﺎران" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درج ﺷﻮد.

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد دارد

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ﻗﺒﻠﯽ/ ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ) ﯾﺎ (ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ، ﺳﺎل ﭼﺎپ ﺗﺮﺟﻤﻪ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (ﻣﻘﺎﻻت/ﻓﺼﻞﻫﺎی) وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه (دارای وﯾﺮاﺳﺘﺎر)

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﯾﺮاﺳﺘﺎر، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ (در ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ):

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﭼﺎپ

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، زﯾﺮ ﭼﺎپ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻠﻪ (ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ)

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ/داﻧﺸﺠﻮ ، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺰوه ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮر

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮوﺷﻮر ، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ اﻟﻒ)

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ب)

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ج)

و ...

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖدوم (ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﯾﮕﺮی)

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎﻗﻞ، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ)

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از وﺑﻼگﻫﺎ، وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ (اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ)

(ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ، ﻣﺎه (در ﺻﻮرت وﺟﻮد))

 

 

 

فهرست منابع

 

کتاب با یک نویسنده:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ: ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ.

 

کتاب با بیش از یک نویسنده:

ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن هر اندازه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎم ﺗﮏﺗﮏ آنﻫﺎ ذﮐﺮ ﮔﺮدد.

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب (وﯾﺮاﯾﺶ؟). ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ: ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ.

 

استناد به کتابی که چاپ مجدد دارد:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ). ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ: ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ. (ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ در ﺳﺎل ... ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ).

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب (وﯾﺮاﯾﺶ؟). ﺗﺮﺟﻤﻪ ...ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ... ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ: ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ.

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (ﻣﻘﺎﻻت/ﻓﺼﻞﻫﺎی) وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه (دارای وﯾﺮاﺳﺘﺎر)

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﯾﺮاﺳﺘﺎر اول، ﻧﺎم؛ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﯾﺮاﺳﺘﺎر دوم، ﻧﺎم (وﯾﺮاﺳﺘﺎر) .(ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب (وﯾﺮاﯾﺶ؟). ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ: ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ.

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ (در ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ):

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول، ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول؛ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم، ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ). ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. در ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﯾﺮاﺳﺘﺎر (وﯾﺮاﺳﺘﺎر)، ﻋﻨﻮان اﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری (ﺻﺺ. ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ). ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ: ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ.

 

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ، دوره (ﺷﻤﺎره)، ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ – ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ.

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﭼﺎپ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم. (زﯾﺮ ﭼﺎپ). ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ، دوره (ﺷﻤﺎره) (در ﺻﻮرت وﺟﻮد). ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ....، از ….آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.....

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻠﻪ (ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ)

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ، دوره (ﺷﻤﺎره) (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)، ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ-ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ.

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺰوه ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮر

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮوﺷﻮر، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان درس ﯾﺎ ﺟﺰوه. [ﺟﺰوه درﺳﯽ] ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ(ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ): ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ (ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه).

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ/داﻧﺸﺠﻮ، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ. ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه، داﻧﺸﮑﺪه، ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ.

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ: ﻧﺎﺷﺮ

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖدوم (ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﯾﮕﺮی)

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻄﺐ، ﻧﺎم. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ: ﻧﺎﺷﺮ.

 

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از وﺑﻼگﻫﺎ، وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ (اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ)

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب، ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. (ﺳﺎل ﻧﺸﺮ). ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ. [ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻪ]. ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ (روز ﻣﺎه ﺳﺎل)، از آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ... .