دوفصلنامه «فقه حکومتی» بر اساس مصوبه جلسه 87 مورخ 1396/10/20 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه موفق به کسب رتبه علمی-ترویجی گردید.

 این نشریه تحت اشراف موسسه مطالعاتی صراط مبین است.

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، اسفند 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
محمد جواد ارسطا

موسس مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی مدیر وب سایت هیات تحریریه تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها