دوفصلنامه «فقه حکومتی» بر اساس مصوبه جلسه 87 مورخ 1396/10/20 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه موفق به کسب رتبه علمی-ترویجی گردید.

 این نشریه تحت اشراف موسسه مطالعاتی صراط مبین است.

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، اسفند 1401 

تأملی در مفهوم و گستره مذاق شارع

غلامرضا پیوندی؛ مهدی متقیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
محمد جواد ارسطا

موسس مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی مدیر وب سایت هیات تحریریه تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها