دوفصلنامه «فقه حکومتی» بر اساس مصوبه جلسه 87 مورخ 1396/10/20 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه موفق به کسب رتبه علمی-ترویجی گردید.

 این نشریه تحت اشراف موسسه مطالعاتی صراط مبین است.

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، اسفند 1400 

نسبت سنجی فقه حکومتی با حکومت اسلامی

صفحه 7-30

سیدکاظم سیدباقری؛ محسن پیربالائی


تبیین فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان

صفحه 129-158

سمیه رحمانی؛ حسین جوان آراسته؛ حمیده ره انجام


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
محمد جواد ارسطا

موسس مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی مدیر وب سایت هیات تحریریه تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها