درباره نشریه

مردم سالاری دینی به دلیل دارا بودن ظرفیت های تاثیرگذار و الهام بخش ، به مثابه یک رقیب جدی و نظریه چالش زا برای لیبرال دموکراسی غرب جلوه گر شده است. به همین دلیل اردوگاه غرب تمام توان خود را مصروف ناکارآمد کردن و ناکارآمد جلوه دادن مردم سالاری دینی کرده و خواهد کرد.
از طرف دیگر ایستایی و عدم پویایی یک نظریه و فقدان بازتولید نظری در ابعاد مختلف، به میرایی تدریجی آن منجر خواهد شد. همین امر می تواند مبانی نظری نظام را با آسیب های جدی مواجه سازد. 
با عنایت به نقش اساسی نظریه مردم سالاری دینی و هسته اصلی آن یعنی ولایت فقیه، در امنیت استراتژیک نظام، بازتولید نظری، نگاه نقادانه، آسیب شناسی و بررسی های فقهی– حقوقی بنیادین و احتمالاً متمایز در مورد این نظریه ضروری است.
دوفصلنامه فقه حکومتی به عنوان اولین نشریه علمی با این رویکرد و با حضور موثر اساتید مبرّز فقهی و حقوقی کشور (به عنوان اعضای حلقه علمی موسسه صراط مبین) راه اندازی و عرصه جدیدی را در این ساحت گشوده است .
ویژگی اصلی هیات تحریریه این فصلنامه، حوزوی – دانشگاهی بودن اساتید و نویسندگان ، تاکید بر اجتهادی، نوین و بومی بودن مطالب، توجه جدی به خلأهای نظری بنیان برانداز و آسیب زا در این مورد و پرهیز از طرح مباحث تکراری و کلیشه ای می باشد.