بررسی تفاوت‌های مبانی امنیت در اسلام و مکتب کپنهاگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مطالعات امنیت پژوهی پس از دوران جنگ سرد اهمیت ویژه داشته است. مکاتب اروپایی هر یک با رویکردی خاص مسائل امنیت را بررسی می‌کنند . مکتپ کپنهاگ و اسلام، بستری مناسب برای تحقیق با رویکردی مقایسه‌ای را ایجاب می‌کند. بازخوانی مبانی امنیت در نگاه اسلام و مقایسه آن با مکتب کپنهاگ و هم‌چنین توجه به اختلاف دو مکتب در هدف و غایت امنیت، به عنوان اموری مهم محسوب می‌شود. نگاه به سعادت و شقاوت اخروی به عنوان غایت نهایی اسلام و در مقابل نگاه صرفا مادی مکتب کپنهاگ به امنیت که ناشی از مبانی آن است، می‌تواند در مصادیق و عرصه‌های مختلف، هویت جدیدی به امنیت و ابعاد آن داشته باشد.
برای فهم نظریات امنیت، نیازمند دقت بر مبانی بوده و باید ابعاد چهارگانه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و انسان‌شناسی بررسی شود. اختلاف نظریات امنیت ناشی از مبانی بوده و در این پژوهش سعی شده است با رویکرد توصیفی – تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها