مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی پژوهشکده امام

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

انقلاب مشروطه در ایران یکی از اتفاق‌های مهم تاریخ معاصر ایران است که تاثیرات چشم‌گیری را در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران رقم زده و تحولات عینی و ذهنی مهمی را به دنبال داشته است.پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تعاملی جان استوارت هیوز درصدد پاسخ به این سوال است که آیت الله نائینی با توسل به کدام قواعد فقهی در جهان تشیع، به دفاع از انقلاب مشروطه پرداخته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نائینی به دلیل قرار گرفتن درون یکسری از زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر مشروطه و با استفاده از چهار قاعده فقهی، اصل حریت، وجوب امربه معروف و نهی از منکر، وجوب مبارزه با ظلم و وجوب نفی سلطه بیگانه به مبارزه با حکومت قاجار پرداخته و از انقلاب مشروطه در ایران دفاع کرده است. مهمترین پیامد این کنش‌گری را می‌توان در بعد عملی برقراری حکومت مشروطه بر پایه مجلس شورای ملی وقانون اساسی دانست و در بعد نظری تحول فقه سیاسی شیعه و مشروعیت یافتن نقش مردم در حکومت بیان کرد.

کلیدواژه‌ها