نویسنده = نجف لک زایی
استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 72-87

حسن صادقیان؛ نجف لک زایی