اعضای هیات تحریریه

موسس

محمدتقی دشتی

استادیار حقوق عمومی مدیرعامل مرکز پژوهشی مبنا

t_d_dashtyyahoo.com
02532906404

مدیر مسئول

حسین جوان آراسته

حقوق عمومی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

javanarasteh.ir/
hoarastehgmail.com

سردبیر

حسین جوان آراسته

حقوق عمومی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

javanarasteh.ir/
hoarastehgmail.com

جانشین سردبیر

محمد مهدی فر

فقه سیاسی ،حقوق عمومی مدرس حوزه علمیه قم ، مدیر گروه مردمسالاری دینی مرکز پژوهشی مبنا

mohammadmahdifarut.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد قرائتی ستوده

کارشناس ارشد علوم سیاسی معاون اجرایی مرکز پژوهشی مبنا

gheraatismhi.ir

مدیر وب سایت

امین حجتی

مسئول فناوری اطلاعات مرکز پژوهشی مبنا

amin.moo14chmail.ir

دبیر تخصصی اجرایی

فاطمه توکلی

حقوق عمومی پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا

tavakoli.fatema22ut.ac.ir

هیات تحریریه تخصصی

محمد جواد ارسطا

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

mjarastaut.ac.ir

ابوالقاسم علیدوست

فقه و اصول استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

salsabeal.ir
aalidoustyahoo.com

محسن اسماعیلی

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

esmaeili1344ut.ac.ir

سیدسجاد ایزدهی

فقه سیاسی استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

sajjadizadyyahoo.com

حمیدرضا شاکرین

فلسفه و کلام دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

shakerinhgmail.com

سید جواد ورعی

فقه و اصول دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.varaei.com
jvarairihu.ac.ir

محمدمهدی مقدادی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه مفید

mmeghdadimgmail.com

ابراهیم موسی زاده

حقوق عمومی استاد تمام دانشگاه تهران

e.mousazadehut.ac.ir