نمایه نویسندگان

ا

 • احمدپور، حسین نقد دیدگاه داعش درباره حکم جهاد ابتدایی از منظر فریقین [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 139-173]
 • ارسطا، محمد جواد نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 7-30]
 • ارسطا، محمد جواد زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-20]
 • ارسطا، محمد جواد نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 105-126]
 • ارسطا، محمد جواد فتوای معیار در قانون‌گذاری [دوره 4، شماره 7، 1398، صفحه 55-81]
 • ارسطا، محمد جواد بررسی استئثار در حکمرانی از منظر آموزه‌های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 7-32]
 • اسماعیلی، محسن حق بر امنیت و همگانی بودن آن [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 7-22]
 • افتخاری، اصغر بررسی تفاوت‌های مبانی امنیت در اسلام و مکتب کپنهاگ [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 109-137]
 • الهی، عباس واکاوی نافرمانی از حاکم در منظومه فکری اهل سنت [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 33-54]
 • ایزدهی، سید سجاد ولایت بر بدن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 101-128]
 • ایزدهی، سید سجاد ظرفیّت‌سنجی امکان به‌کارگیری پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 7-28]

ب

 • بهادری جهرمی، علی مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟ [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 27-50]
 • بهدار، محمد رضا مسئولیت حکومت دینی در قبال ورزش با استفاده از قواعد فقهی [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 109-133]

پ

 • پروین، خیرالله مجلس شورای اسلامی، مجلس برنامه‌ریز یا مجلس قانون‌گذار در قیاس با نظامی‌‌‌های ریاستی – پارلمانی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 29-50]
 • پیربالائی، محسن نسبت سنجی فقه حکومتی با حکومت اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 7-30]

ج

 • جعفری، سید سجاد نقد دیدگاه داعش درباره حکم جهاد ابتدایی از منظر فریقین [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 139-173]
 • جلیلی مراد، آیت الله دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • جنابادی، سجاد آخوند خراسانی، عقل و عقلانیت دینی [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 125-142]
 • جنابادی، سجاد تحلیل متاتئوریک زمینه های تحقق نظریه نظام سازی فقهی در اندیشه شهید صدر بر اساس فرانظریه سازی ریتزر [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 83-108]
 • جنابادی، سجاد فقر زدایی در پرتو رویکرد فقهی به مقاصد الشریعه [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 57-81]
 • جوان آراسته، حسین بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 49-74]
 • جوان آراسته، حسین میزان انطباق نظام‌های پارلمانی، ریاستی و نیمه‌ریاستی با نظام ولایی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 51-72]
 • جوان آراسته، حسین تبیین فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 129-158]

ح

خ

 • خاکی، امید نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 105-126]

د

 • دادمرزی، سید مهدی ملاحظاتی بر تأثیر «سیاست‌های کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی 1395» [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 127-151]
 • داودی، حدیثه مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه‌های حقوقی [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 55-82]
 • دشتی، محمد تقی حق دین داری و رابطه آن با مردم سالاری دینی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 53-80]
 • دشتی، محمد تقی نقش نماز جماعت در جامعه پذیری سیاسی [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 85-110]
 • دشتی، محمد تقی مبانی و گستره مشارکت مردم در دولت اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 55-78]
 • دشتی، محمد تقی بررسی استئثار در حکمرانی از منظر آموزه‌های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 7-32]

ر

 • راثی ورعی، زهرا سادات چگونگی اجرای مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 7-34]
 • رجایی، فاطمه بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 36-52]
 • رحمانی، سمیه تبیین فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 129-158]
 • رحیم پور، طاهره بررسی تطبیقی جریان اشتدادی تحقق خارجی دو نظریه ی «خلافت» و «ولایت فقیه» [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 137-158]
 • رحیم پورازغدی، طاهره نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهاءشیعه (دوره آل بویه وایلخانی) [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 31-53]
 • رشیدی، احمد حکومت دینی و دموکراسی ( بررسی آراء و اندیشه های دکتر محمد مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی) [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 25-48]
 • ره انجام، حمیده تبیین فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 129-158]

ز

 • زابولی زواره، فاطمه بررسی استئثار در حکمرانی از منظر آموزه‌های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 7-32]
 • زارع، مهدی مسئولیت حکومت دینی در قبال ورزش با استفاده از قواعد فقهی [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 109-133]
 • زارعی، بهمن مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 7-29]

س

 • سرلک، علی محمد چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 79-104]
 • سعیدی، داود نظام فقهی و اصولی امر به امر در قوانین [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 31-55]
 • سعیدی صابر، احسان بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 49-74]
 • سلطانی، سید ناصر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی در مجلس دوم مشروطه [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 61-83]
 • سیدباقری، سیدکاظم سازوکارهای تأمین امنیت روانی در فقه سیاسی [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 23-28]
 • سیدباقری، سیدکاظم ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی شهروندان از منظر فقه سیاسی شیعه [دوره 4، شماره 7، 1398، صفحه 29-53]
 • سیدباقری، سیدکاظم ادله نافی اختیارات نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی از منظر فقه سیاسی شیعه [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 111-135]
 • سیدباقری، سیدکاظم نسبت سنجی فقه حکومتی با حکومت اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 7-30]
 • سیدباقری، کاظم انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 75-100]
 • سیدی، سید امیرحسین تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه [دوره 4، شماره 7، 1398، صفحه 7-27]
 • سیفی، محمد مهدی مجلس شورای اسلامی، مجلس برنامه‌ریز یا مجلس قانون‌گذار در قیاس با نظامی‌‌‌های ریاستی – پارلمانی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 29-50]

ش

 • شجریان، مهدی بررسی رویکرد تغییر در اجرای مسائل زنان در عرصه حکمرانی [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 29-59]
 • شریعتی، فهیمه بررسی تطبیقی جریان اشتدادی تحقق خارجی دو نظریه ی «خلافت» و «ولایت فقیه» [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 137-158]

ص

 • صادقیان، حسن استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 72-87]
 • صرامی، سیف الله ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟ [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 49-72]

ع

غ

ف

 • فاضلی، میرزاحسین پاسخ به پرسش‌های اصلی مکاتب امنیتی از منظر فقه با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 95-117]
 • فتاحی زفرقندی، علی مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟ [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 27-50]
 • فراتی، عبدالوهاب حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 81-104]
 • فراتی، عبدالوهاب عقد وکالت و دولت مدرن [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 61-77]
 • فقیهی، سیده فاطمه نسبت سنجی مفهوم آزادی و اخلاق در حکومت دینی با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 50-71]

ق

 • قاسمی، محمدحسن واکاوی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت فقیه [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 79-107]
 • قاسمی مقدم، حسن حکم فرار نظامیان از جهاد در راهبرد دفاعی اسلام [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 35-60]
 • قطبی، میلاد نظارت بر نهاد شورای نگهبان و اعضای آن [دوره 4، شماره 7، 1398، صفحه 129-155]
 • قهرمان زاده نیمگزی، فرزین بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمه‌ریاستی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 73-98]

ک

 • کرمی، حامد وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت‌فقیه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 105-121]
 • کرمی، حامد نظارت بر نهاد شورای نگهبان و اعضای آن [دوره 4، شماره 7، 1398، صفحه 129-155]
 • کریمی، حسین پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 99-124]
 • کلانتری دهقی، عصمت بازتاب اندیشه فقهی شیخ کرکی بر مناسبات سیاسی عصرصفوی [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 135-165]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمه‌ریاستی [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 73-98]
 • گودرزی، احمد بررسی استئثار در حکمرانی از منظر آموزه‌های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 7-32]

ل

 • لک زایی، نجف استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 72-87]
 • لک زایی، نجف پاسخ به پرسش‌های اصلی مکاتب امنیتی از منظر فقه با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 95-117]

م

 • محمدبیگی دهقی، سپیده بازتاب اندیشه فقهی شیخ کرکی بر مناسبات سیاسی عصرصفوی [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 135-165]
 • محمدپور، اسماعیل نظارت بر نهاد شورای نگهبان و اعضای آن [دوره 4، شماره 7، 1398، صفحه 129-155]
 • محمدی بلبان اباد، فراست بررسی قیمت دستوری در فقه اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 79-98]
 • مختاری، جمال حکومت دینی و دموکراسی ( بررسی آراء و اندیشه های دکتر محمد مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی) [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 25-48]
 • مستقیمی، مهدیه سادات تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکید بر آموزههای قـرآنی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 88-113]
 • مشهدی، علی دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • مشهدی، علی الگویِ پارلمانیِ عقلانی‌شده؛ با نگاهی به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 99-120]
 • مقدادی، محمد مهدی قاعده نفی حرج در گستره قاچاق کالا و ارز [دوره 4، شماره 7، 1398، صفحه 83-107]
 • منصوری بروجنی، محمد ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردم‌سالاری دینی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 129-164]
 • مهدی فر، محمد نقش نماز جماعت در جامعه پذیری سیاسی [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 85-110]
 • مهدی فر، محمد مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه‌های حقوقی [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 55-82]
 • موسی زاده، ابراهیم تحلیل فقهی-حقوقی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 121-144]
 • میرزاده اهری، سید مرتضی قاعده نفی حرج در گستره قاچاق کالا و ارز [دوره 4، شماره 7، 1398، صفحه 83-107]
 • میرسیدی، زکیه سادات حکم فرار نظامیان از جهاد در راهبرد دفاعی اسلام [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 35-60]

ن

 • ناصری، پوریا مبانی و گستره مشارکت مردم در دولت اسلامی [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 55-78]
 • نجفی عمران، عبدالرحمن واکاوی فقهی تخطی قوا از فرامین رهبری [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 7-27]
 • نجفی عمران، عبدالرحمن واکاوی نافرمانی از حاکم در منظومه فکری اهل سنت [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 33-54]
 • نجفی عمران، عبدالرحمن واکاوی فقهی مشروعیت قیام امام حسین (ع) از منظر اهل سنت [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 83-106]
 • نصرتی، علی واکاوی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت فقیه [دوره 5، شماره 10، 1399، صفحه 79-107]
 • نقوی، فاطمه سادات نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-78]
 • نوریان، ابوالفضل بررسی تفاوت‌های مبانی امنیت در اسلام و مکتب کپنهاگ [دوره 6، شماره 11، 1400، صفحه 109-137]
 • نوعی باغبان، سیدمرتضی نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهاءشیعه (دوره آل بویه وایلخانی) [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 31-53]
 • نیکونهاد، حامد نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع) [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-78]

و

 • ورعی، سید امین شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 7-26]
 • ورعی، سید جواد شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 7-26]
 • ورعی، سید جواد امنیت از اهداف تشریع [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 117-140]
 • ورعی، سید جواد چگونگی اجرای مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 7-34]
 • ورعی، سید جواد مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی [دوره 5، شماره 9، 1399، صفحه 7-29]
 • ورعی، سید جواد امام خمینی و مبانی ولایت مطلقه [دوره 6، شماره 12، 1400، صفحه 107-127]

ه