ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

امنیت، در فقه اسلامی اهمیت و قلمروی گسترده­ای دارد. حق یا حکم­بودنِ امنیت، با توجه به آثار مختلف حق یا حکم­بودن، پرسش اصلی این مقاله است. برای پاسخ به این پرسش، پس از تعریف واژگان امنیت، حق و حکم، نخست امنیت را در منابع و متون فقه بررسی کرده­ایم سپس، شواهد حق­بودن را مطرح و نقد کرده­ایم و آنگاه دلیل حکم­بودن را تبیین و صورت­بندی نمودیم. در نهایت، نتیجه گرفته­ایم که امنیت در فقه اسلامی حکم است و معنای آن هم مطلوبیت وضعیت امن فردی و اجتماعی در قلمرو گسترده امنیت، شامل حوزه­های مختلف فرهنگی، سیاسی، انتظامی، نظامی، روابط داخلی، خارجی به مثابه است. با وجود این، امنیت می­تواند در قالب قراردادها، معاهدات و میثاق­ها در روابط خصوصی، عمومی و بین­الملل، حق اعتبار شود

کلیدواژه‌ها