چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

در این تحقیق مسئله اساسی چیستی مذاق شارع تبیین می‌شود. برای مذاق شارع، معانی متفاوتی ذکر کرده‌اند، اما بدیهی است که صحیح‌ترین معنای یک اصطلاح را باید نزد واضع آن و در فضای زایش آن یافت که در اینجا دلالتی از سنخ «مذهب‌ شرع» و «دستگاه شریعت» دارد. حال اگر شرع را دستگاهی بدانیم که شارع برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر طراحی کرده است، به دلیل ناتوانی ما از درک واقع، یک فقیه در ذهن خویش پس از ممارست فراوان و رسیدن به قوه اجتهاد، به مدد ادله شرعی، به نظامی از شریعت می‌رسد. این ساختار ذهنی، همان مذاق و دستگاه شریعت است که پس از برساخته شدن در ذهن فقیه، به خط‌وربط او در کلیه استدلال‌ها جهت می‌دهد و همچون سنگ محک، قدرت سنجش و ارزیابی ادله مختلف و یافتن حکم در موارد غیرمنصوص را به فقیه اعطا می‌کند.

کلیدواژه‌ها