انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که انقلاب اسلامی ایران موجب چه تحولاتی در فقه سیاسی شیعه گردیده است. این نوشتار با رویکردی درجه دو، تحولِ درونی فقه سیاسی شیعه را رصد کرده و در پاسخ، این فرضیه طرح شده است که با توجه به برخی زمینههای سیاسی - اجتماعی پس از انقلاب اسلامی مانند ورود به حوزۀ قانونگذاری، اجرای حدود الهی و عملیاتی کردن آموزۀ مشورت، میتوان تحول در فقه سیاسی را در مواردی مانند تلاش برای رسیدن به دانش مستقل فقه سیاسی، ارائۀ گزینۀ بدیل قدرت، تلاش برای پویایی فقه سیاسی، توجه به مصلحت نظام، پذیرش حوزۀ عرف در کنار حوزۀ شرع و گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی، رصد و ردّیابی است.

کلیدواژه‌ها