زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر، به استنباط نظر مرحوم آیت‌الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته شده است. با توجه به این‌که ایشان بحث مستقل و صریحی در این زمینه نداشته‌اند سعی شده تا از مباحث مرتبط با این بحث، نظریه ایشان استخراج و استنباط شود. با مراجعه به کتب فقهی ایشان، به این نتیجه رسیدیم که دو مبحث فقهی این صلاحیت را دارند که در استخراج نظریه ایشان نسبت به اثبات یا نفی زعامت سیاسی فقیه، مورد استفاده قرار گیرند؛. مبحث ولایت‌فقیه و مبحث امور حسبیه. در مبحث ولایت‌فقیه به این دلیل که ایشان بحث خود را به بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه به معنای وسیع کلمه، اختصاص داده‌اند و در مورد سایر مراتب ولایت‌فقیه بحث نکرده‌اند نمی‌توان دیدگاه ایشان را نسبت به زعامت سیاسی فقیه، استخراج کرد.اما در مبحث امور حسبیه با توجه به تعریف ایشان در خصوص امور حسبیه، زعامت سیاسی برای فقیه قابل استنباط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها