تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکید بر آموزههای قـرآنی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه قم

چکیده

یکی از موضوعات جدیدی که پیرامون حکومت مطرح شده، موضوع حکمرانی شایسته است که در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است اما علی رغم اینکه مباحث زیادی پیرامون حکمرانی شایسته انجام شده است این اصطلاح هنوز محل نزاع است و اگر چه بسیاری از مفاهیم یا عناصر و تعریف آن مدتها است در ادبیات دموکراتیک ارائه می‎شود، اما اجماع جامع و دقیق از آن وجود ندارد. مؤسسات و سازمانهای بین‎المللی هرکدام حکمرانی شایسته را براساس علایق و حوزه تمرکز ویژه خود تعریف می‎کنند. تعریف گسترده‌ حکمرانی شایسته مستلزم عملکرد و رفتار خوب از سوی مقامات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است و فقط با دولت تعریف نمی‎شود بلکه بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز شامل می‎شود. با توجه به اینکه قرآن شامل عالی‌ترین و کارآمدترین مدل‌ها و روش‌های مدیریتی و حکومتی است اما تحلیل معنای حکمرانی شایسته بر اساس مولفههای قرآنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، نوشتار حاضر سعی نموده تا پس از تعریف حکمرانی شایسته مولفههای قرآنی آن را تبیین نموده و مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها