نسبت سنجی مفهوم آزادی و اخلاق در حکومت دینی با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س)

چکیده

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد آزادی را به عنوان اصل مبنایی مورد تاکید قرار داده است اما در کنار آن ترویج و حفظ ارزشهای اخلاقی را نیز از وظایف دولت اسلامی برشمرده است.این نوشتار با هدف تبیین نسبت میان آزادی و اخلاق در نظام اسلامی بدین پرسش می پردازد که در چارچوب تلقی اسلامی از آزادی،ارزشهای اخلاقی از چه جایگاهی برخوردار ند و چگونه اصول مربوط به آزادی فردی در کنار الزام دولت به حفظ ارزشهای اخلاقی قابل جمع است.در پرتو مفهوم حاکثری از آزادی مثبت(ایجابی) میتوان گفت برداشت از آزادی در نظام اسلامی وابسته به تعیین محتوای آن از طریق اصول و ارزشهای اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها