مسئولیت حکومت دینی در قبال ورزش با استفاده از قواعد فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

حکومت اسلامی که بنا دارد همانند حقیقت دین هیچ‌کدام از ساحت‌های تأثیرگذار انسان را مهمل رها نکند؛ نسبت به مقوله ورزش و مسائل پیرامون آن، خالی از مسئولیت نخواهد بود؛ لذا تبیین اجتهادی نظر شریعت مقدس در خصوص تعیین وظیفه حکومت اسلامی در قبال امور ورزشی یک ضرورت است. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی کلیات و قواعد فقهی مستخرج از کلمات فقهاء مورد بررسی قرار گرفته است. محقق سعی نموده با مراجعه به قاعدۀ تلازم، لزوم رعایت مصلحت، مسأله ثابت و متغیر، قاعده نفی ضرر و منطقه الفراغ و وظایف حاکم؛ مکلَّف بودن حکومت اسلامی نسبت به تمشیت فعالیت‌های ورزشی را ثابت کند. هرچند وظیفه داشتن حکومت در قبال تمهید و تسهیل امور مربوط به ورزش در جامعه اسلامی از عناوین اولیه و مورد تنصیص در هیچ آیه و روایتی نیست؛ اما با استفاده از مؤلفه‌های ذکر شده وظیفه‌مند بودن حکومت اسلامی در این خصوص ثابت شده است.

کلیدواژه‌ها