بررسی قیمت دستوری در فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج،دانشگاه فنی و حرفه ای، کردستان- ایران

چکیده

قیمت دستوری تعیین نرخ و قیمت گذاری اجناس و صنایع از طرف دولت، برای تنظیم بازار و کنترل تورم می باشد، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فقهی قیمت دستوری پرداخته است و ماحصل اینکه قیمت دستوری مترادف واژه تسعیر در فقه اسلامی می باشد، رای مشهور فقهای اسلامی عدم جواز تسعیر و قیمت دستوری از جانب دولت و حاکم اسلامی است و برای رای خود با آیه و روایات و قواعد فقهی استناد کرده اند، در رای غیر مشهوری قیمت دستوری را بنابر مصلحت ملزمه مردم و جامعه جایز دانسته است، با توجه به اینکه فساد اقتصادی و افزایش واسطه‌ها و تعمیم ضرر از نتایج قیمت دستوری است، رای راجح عدم تعیین قیمت دستوری است.در رای غیر مشهوری قیمت دستوری را بنابر مصلحت ملزمه مردم و جامعه جایز دانسته است، با توجه به اینکه فساد اقتصادی و افزایش واسطه ها و تعمیم ضرر از نتایج قیمت دستوری است، رای راجح عدم تعیین قیمت دستوری است.

کلیدواژه‌ها