کلیدواژه‌ها = قانون
پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 99-124

حسین کریمی


فتوای معیار در قانون‌گذاری

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 55-81

محمد جواد ارسطا