کلیدواژه‌ها = جامعه مدنی
مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه‌های حقوقی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 55-82

حدیثه داودی؛ محمد مهدی فر