کلیدواژه‌ها = عدالت
فقر زدایی در پرتو رویکرد فقهی به مقاصد الشریعه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 57-81

سجاد جنابادی؛ سید احمد حبیب نژاد


امام خمینی و مبانی ولایت مطلقه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 107-127

سید جواد ورعی


شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء

دوره 2، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 7-26

سید جواد ورعی؛ سید امین ورعی


تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکید بر آموزههای قـرآنی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 88-113

مهدیه سادات مستقیمی