کلیدواژه‌ها = " ورزش"
مسئولیت حکومت دینی در قبال ورزش با استفاده از قواعد فقهی

دوره 5، شماره 10، آذر 1399، صفحه 109-133

مهدی زارع؛ محمد رضا بهدار