کلیدواژه‌ها = نظریه امت و امامت
دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت

دوره 2، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 7-24

علی مشهدی؛ آیت الله جلیلی مراد