کلیدواژه‌ها = دولت
تبیین فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 129-158

سمیه رحمانی؛ حسین جوان آراسته؛ حمیده ره انجام


واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام»

دوره 3، شماره 5، شهریور 1397، صفحه 73-94

محمد مهدی غمامی