کلیدواژه‌ها = قوه مجریه
بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمه‌ریاستی

دوره 3، شماره 6، بهمن 1397، صفحه 73-98

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ فرزین قهرمان زاده نیمگزی