نویسنده = عبدالرحمن نجفی عمران
واکاوی فقهی مشروعیت قیام امام حسین (ع) از منظر اهل سنت

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 83-106

عبدالرحمن نجفی عمران


واکاوی نافرمانی از حاکم در منظومه فکری اهل سنت

دوره 6، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 33-54

عبدالرحمن نجفی عمران؛ عباس الهی


واکاوی فقهی تخطی قوا از فرامین رهبری

دوره 5، شماره 10، آذر 1399، صفحه 7-27

عبدالرحمن نجفی عمران