نویسنده = عبدالوهاب فراتی
عقد وکالت و دولت مدرن

دوره 5، شماره 10، آذر 1399، صفحه 61-77

عبدالوهاب فراتی


حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 81-104

عبدالوهاب فراتی