نویسنده = محمد جواد ارسطا
بررسی استئثار در حکمرانی از منظر آموزه‌های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 7-32

محمد جواد ارسطا؛ محمد تقی دشتی؛ احمد گودرزی؛ فاطمه زابولی زواره


فتوای معیار در قانون‌گذاری

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 55-81

محمد جواد ارسطا


نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت

دوره 2، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 105-126

محمد جواد ارسطا؛ امید خاکی


زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 7-20

محمد جواد ارسطا