دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی استئثار در حکمرانی از منظر آموزه‌های اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

محمد جواد ارسطا؛ محمد تقی دشتی؛ احمد گودرزی؛ فاطمه زابولی زواره


تحلیل متاتئوریک زمینه های تحقق نظریه نظام سازی فقهی در اندیشه شهید صدر بر اساس فرانظریه سازی ریترز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

سجاد جنابادی


بررسی تفاوت‌های مبانی امنیت در اسلام و مکتب کپنهاگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

ابوالفضل نوریان؛ اصغر افتخاری


مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه‌های حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

حدیثه داودی؛ محمد مهدی فر


واکاوی نافرمانی از حاکم در منظومه فکری اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

عبدالرحمن نجفی عمران؛ عباس الهی


نقد دیدگاه داعش درباره حکم جهاد ابتدایی از منظر فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

حسین احمدپور؛ سید سجاد جعفری