تعداد مقالات: 48
1. نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-30

محمد جواد ارسطا


2. زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-20

محمد جواد ارسطا


3. دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-24

علی مشهدی؛ آیت الله جلیلی مراد


4. شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سید جواد ورعی؛ سید امین ورعی


5. حق بر امنیت و همگانی بودن آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-22

محسن اسماعیلی


7. تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

سید محمد مهدی غمامی؛ سید امیرحسین سیدی


8. چگونگی اجرای مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-34

زهرا سادات راثی ورعی؛ سید جواد ورعی


9. ولایت فقیه یا نظارت فقیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-34

سید احمد حبیب نژاد


10. سازوکارهای تأمین امنیت روانی در فقه سیاسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-28

سیدکاظم سیدباقری


12. مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-50

علی فتاحی زفرقندی؛ علی بهادری جهرمی


15. جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 30-49

سید احمد حبیب نژاد؛ علی اکبر عبدالاحدی مقدم


16. حکم فرار نظامیان از جهاد در راهبرد دفاعی اسلام

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-60

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی؛ حسین حقیقت پور


17. بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-52

فاطمه رجایی


18. بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-74

حسین جوان آراسته؛ احسان سعیدی صابر


19. ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-72

سیف الله صرامی


21. نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-78

حامد نیکونهاد؛ فاطمه سادات نقوی


23. فتوای معیار در قانون‌گذاری

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-81

محمد جواد ارسطا


24. اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی در مجلس دوم مشروطه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-83

سید ناصر سلطانی


25. حق دین داری و رابطه آن با مردم سالاری دینی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-80

محمد تقی دشتی