تعداد مقالات: 42
1. نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-30

محمد جواد ارسطا


2. زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-20

محمد جواد ارسطا


3. دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-24

علی مشهدی؛ آیت الله جلیلی مراد


4. شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سید جواد ورعی؛ سید امین ورعی


5. حق بر امنیت و همگانی بودن آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-22

محسن اسماعیلی


7. تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

سید محمد مهدی غمامی؛ سید امیرحسین سیدی


8. ولایت فقیه یا نظارت فقیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-34

سید احمد حبیب نژاد


9. سازوکارهای تأمین امنیت روانی در فقه سیاسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-28

سیدکاظم سیدباقری


11. مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-50

علی فتاحی زفرقندی؛ علی بهادری جهرمی


14. جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 30-49

سید احمد حبیب نژاد؛ علی اکبر عبدالاحدی مقدم


15. بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-52

فاطمه رجایی


16. بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-74

حسین جوان آراسته؛ احسان سعیدی صابر


17. ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-72

سیف الله صرامی


19. نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-78

حامد نیکونهاد؛ فاطمه سادات نقوی


21. فتوای معیار در قانون‌گذاری

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-81

محمد جواد ارسطا


22. حق دین داری و رابطه آن با مردم سالاری دینی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-80

محمد تقی دشتی


23. استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 72-87

حسن صادقیان؛ نجف لک زایی


24. واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-94

محمد مهدی غمامی


25. بازبینی نظام سیاسی ایران در پرتو تعاریف کلاسیک و نوین از نظام نیمه‌ریاستی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-98

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ فرزین قهرمان زاده نیمگزی