تعداد مقالات: 60

1. نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-30

محمد جواد ارسطا


2. زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-20

محمد جواد ارسطا


3. دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-24

علی مشهدی؛ آیت الله جلیلی مراد


4. شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

سید جواد ورعی؛ سید امین ورعی


5. حق بر امنیت و همگانی بودن آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-22

محسن اسماعیلی


7. تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

سید محمد مهدی غمامی؛ سید امیرحسین سیدی


8. چگونگی اجرای مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-34

زهرا سادات راثی ورعی؛ سید جواد ورعی


9. مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-29

بهمن زارعی؛ سید جواد ورعی


10. واکاوی فقهی تخطی قوا از فرامین رهبری

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-27

عبدالرحمن نجفی عمران


11. ولایت فقیه یا نظارت فقیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-34

سید احمد حبیب نژاد


12. سازوکارهای تأمین امنیت روانی در فقه سیاسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-28

سیدکاظم سیدباقری


14. مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-50

علی فتاحی زفرقندی؛ علی بهادری جهرمی


17. بررسی رویکرد تغییر در اجرای مسائل زنان در عرصه حکمرانی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-59

مهدی شجریان


18. جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 30-49

سید احمد حبیب نژاد؛ علی اکبر عبدالاحدی مقدم


19. نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهاءشیعه (دوره آل بویه وایلخانی)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-53

سیدمرتضی نوعی باغبان؛ طاهره رحیم پورازغدی


20. حکم فرار نظامیان از جهاد در راهبرد دفاعی اسلام

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-60

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی؛ حسین حقیقت پور


21. بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-52

فاطمه رجایی


22. بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-74

حسین جوان آراسته؛ احسان سعیدی صابر


23. ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-72

سیف الله صرامی


25. نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-78

حامد نیکونهاد؛ فاطمه سادات نقوی