نویسنده = محمد مهدی غمامی
تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 7-27

سید محمد مهدی غمامی؛ سید امیرحسین سیدی


واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام»

دوره 3، شماره 5، شهریور 1397، صفحه 73-94

محمد مهدی غمامی