نویسنده = حسن صادقیان
تعداد مقالات: 1
1. استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 72-87

حسن صادقیان؛ نجف لک زایی