نویسنده = محمد جواد ارسطا
تعداد مقالات: 4
1. فتوای معیار در قانون‌گذاری

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-81

محمد جواد ارسطا


2. نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-126

محمد جواد ارسطا؛ امید خاکی


3. زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-20

محمد جواد ارسطا


4. نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-30

محمد جواد ارسطا