نویسنده = عباس الهی
واکاوی نافرمانی از حاکم در منظومه فکری اهل سنت

دوره 6، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 33-54

عبدالرحمن نجفی عمران؛ عباس الهی